Kooperativní lymfomová skupina (KLS) a
Česká skupina pro chronickou lymfocytární leukémii (ČSCLL)
Vás zvou na

Výroční plenární zasedání

22. - 24. 3. 2017
Praha

Konference

Pravidelné třídenní setkání specializovaných lékařů v oblasti maligních lymfomů a lymfocytární leukémie, které se koná jedenkrát ročně, v druhé polovině března.

 

Cílem zasedání je zprostředkování výměny praktických zkušeností v léčbě těchto onemocnění, publikování diagnostických a léčebných doporučení a sdílení poznatků o nejnovějším vývoji v těchto lékařských oborech.

Zasedání je určeno výhradně pro odborné lékaře a je uzavřené pro účast zástupců farmaceutických firem, s výjimkou oficiálních partnerů konference.

Program

Středa 22. 3. 2017 - Pracovní zasedání KLS

15:00 - 19:00
WORKSHOP: Primárně kožní lymfomy
Epidemiologie, diagnostika, staging a klasifikace
15:00 - 15:10 Úvod – multioborová spolupráce v péči o nemocné s primárně kožním lymfomem M. Trněný
15:10 - 15:30 Epidemiologie primárně kožních lymfomů J. Ettler
15:30 - 15:50 Primárně kožní lymfomy v registru KLS A. Sýkorová a spol.
15:50 – 16:10 Klasifikace primárních kožních lymfomů z pohledu dermato-hemato-patologa K. Kamarádová, V. Campr
16:10 – 16:30 Staging, rizikové faktory a hodnocení léčebné odpovědi, sledování u primárně kožních lymfomů J. Polívka
16:30 - 16:45
Přestávka
 
Přehled léčby a vybrané léčebné metody
16:45 - 17:05 „Skin-directed“ léčba a podpůrná léčba u primárně kožních lymfomů A. Machovcová
17:05 - 17:30 Systémová léčba u nemocných s primárně kožním lymfomem J. Polívka
17:30 - 17:45 Retinoidy, rexinoidy v léčbě kožních T lymfomů V. Vašků
17:45 – 18:00 Extrakorporální fotochemoterapie Z. Gašová
18:00 – 18:15 Ozáření kůže elektronovým svazkem M. Dolečková
18:15 - 18:30 Alogenní transplantace u primárně kožních lymfomů V. Válková
18:30 - 19:00
Panelová diskuse
Silné a slabé stránky současného systému péče o nemocné s kožními lymfomy
Jsou zapotřebí doporučení? Jsou zapotřebí společná dermatologicko-patologicko-hematologická doporučení?
Bylo by prospěšné založení mezioborové pracovní skupiny pro primární kožní lymfomy?

Čtvrtek 23. 3. 2017 - Plenární zasedání KLS

 
Hlavní téma: Primárně kožní lymfomy, novinky v péči o nejčastější typy lymfomů
9:00 - 9:15 Zahájení: Valná hromada
  Primárně kožní lymfomy: diagnostika a léčba
9:15 - 9:30 Epidemiologie kožních lymfomů v ČR J. Ettler, A. Sýkorová
9:30 – 9:50 Klasifikace primárních kožních lymfomů, diagnostika z pohledu patologa K. Kamarádová, V. Campr
9:50 - 10:05 Diagnostika z pohledu dermatologa O. Kodet
10:05 - 10:15 Diagnostika primárně kožních lymfomů z pohledu hematologa J. Polívka
10:15 – 10:35 Přehled specifických léčebných postupů (retinoidy, rexinoidy, ozáření elektronovým svazkem, extrakorporální fotochemoterapie) V. Vašků, M. Dolečková, Z. Gašová
10:35 - 10:45
Diskuze
10:45 - 11:00
Přestávka
11:00 – 11:30 Mycosis fungoides, časné a pokročilé stádium, léčebná strategie Kazuistiky I – J. Polívka, A. Machovcová
11:30 – 12:00 CD30+ lymfoproliferativní onemocnění a B lymfomy Kazuistiky II – R. Pytlík a spol.
12:00 – 12:10 Transplantace krvetvorných buněk V. Válková
12:10 – 12:20 Diskuze
12:20 – 12:30 LymfomHelp
12:30 - 13:30
Oběd
  Přehled nových postupů a možností v léčbě nejčastějších lymfomů
13:30 – 13:55 Folikulární lymfom – 2017 a výhled D. Belada
13:55 – 14:10 Časné relapsy folikulárního lymfomu (POD24) a prediktivní model V. Procházka
14:10 – 14:25 Relapsy folikulárního lymfomu na udržovací terapii A. Janíková
14:25 – 14:35 Primární extranodální folikulární lymfomy A. Janíková
14:35 – 15:00 Difúzní velkobuněčný lymfom – 2017 a výhled M. Trněný
15:00 - 15:15
Přestávka
15:15 – 15:35 Lymfom z plášťových buněk – 2017 a vlastní zkušenosti P. Klener
15:35 – 15:55 Hodgkinův lymfom – 2017 a výhled H. Móciková
15:55 – 16:10 Možnost účasti v klinických studiích D. Belada
16:10 – 16:25 Registr lymfomů, aktuální stav K. Benešová, A. Sýkorová
16:25 – 16:35 Přehled publikačních a prezentačních výsledků KLS za rok 2016 A. Janíková
16:35 – 16:50 Současný stav úhrady nákladné péče zdravotními pojišťovnami M. Trněný
16:50 - 17:00 Závěr
19:30
Společná večeře

Pátek 24. 3. 2017

Hlavní téma: Léčba starších a komorbidních pacientů s CLL ve světle nových poznatků a léčebných možností9:30 - 11:30
I. sekce
9:30 Úvodní slovo, výroční zpráva o činnosti ČSCLL ( 15 + 5 min) L. Smolej (Hradec Králové)
9:50 Problematika komorbidity a věku ve světle současných možností léčby CLL (20 + 5 min) T. Papajík, R. Urbanová, P. Turcsányi, P. Ryznerová (Olomouc)
10:15 Nové monoklonální protilátky v léčbě starších a komorbidních pacientů s CLL (10 + 5 min) M. Doubek (Brno)
10:30 Léčba CLL režimem bendamustin a rituximab v České republice: výsledky projektu ČSCLL (10 + 5 min) M. Špaček (Praha)
10:45 Venetoclax v léčbě CLL: pilotní data z běžné praxe v České republice (10 + 5 min) M. Špaček (Praha)
11:00 Evropská doporučení pro vyšetřování molekulárních prognostických markerů CLL (15 + 5 min) Š. Pospíšilová (Praha)
Během přestávky na oběd volba členů výboru ČSCLL.
11:30 - 12:30
Oběd
12:30 - 14:10
II. sekce
12:30 Databáze CLLEAR v roce 2017 (10 + 5 min) M. Doubek (Praha)
12:45 Činnost pacientské organizace Diagnóza leukémie (10 + 5 min) J. Pelouchová (Praha)
13:00 Novinky z ASH 2016 (15 + 5 min) M. Šimkovič (Hradec Králové)
13:20 Interakce v mikroprostředí CLL. Implikace pro cílenou léčbu (15 + 5 min) M. Mráz (Brno)
13:40 Zpět do každodenní reality: Jaké je standardní dávkování terapie u CLL? (15 + 5 min) D. Lysák (Plzeň)
13:55 Výsledky volby výboru ČSCLL a hlasování o přijetí nových členů (10 min)
14:05 - 14:25
Přestávka na kávu a čaj
14:25 - 16:00
III. sekce – kazuistiky s hlasováním,
moderátor: L. Smolej (Hradec Králové)
Panel expertů M. Špaček (Praha), D. Lysák (Plzeň), M. Doubek (Brno)
14:25 CLL s komplexním karyotypem L. Němcová, Y. Brychtová, M. Doubek (Brno)
14:55 Léčba progrese CLL po alogenní transplantaci P. Vodárek, M. Motyčková, M. Šimkovič (Hradec Králové)
15:25 Neobvyklá komplikace u pacientky s CLL J. Molinský (Praha)
16:00 Ukončení zasedání

Partneři 2017

Děkujeme za podporu při realizaci výročního zasedání oficiálním partnerům.

Roche
Generální partner
partner
partner
partner
partner
Platinoví partneři
partner
partner
Zlatí partneři
partner
partner
Stříbrní partneři

Registrace

Jakého setkání se chcete zúčastnit?

 KLS den 1 - pracovní setkání - středa 22. 3. 2017 (15:00 - 18:00) KLS den 2 - hlavní den - čtvrtek 23. 3. 2017 (9:00 - 17:00) ČSCLL - pátek 24. 3. 2017 (9:00 - 16:00)

Společenská večeře ve čtvrtek 23. 3. 2017 od 19:30 hod.

Pozvánku obdržíte v den konání zasedání při prezenci.
Určena pro účastníky konference, bez doprovodu.

 ano ne

Ubytování

Mám zájem o ubytování v místě konání - Hotel Don Giovanni. Ubytování je určeno pro mimopražské účastníky a má omezenou kapacitu.

 ano ne

Vaše údaje

Titul před jm.

Titul za jm.

Jméno

Příjmení

Adresa pracoviště

Telefon

E-mail

Místo konání

Hotel Don Giovanni, Vinohradská 157a, Praha

tramvaj č. 1, 2, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 13, 15, 16, 24, 25, 26 či Metro A
zastávka Želivského

Kontakty

KLS skupina

prof. MUDr. Marek Trněný, CSc.
předseda KLS

 • trneny@cesnet.cz
 • tel: +420 224 962 061
 • I. interní klinika VFN
 • U Nemocnice 2, 128 08 Praha 2
Česká CLL skupina

doc. MUDr. Lukáš Smolej, Ph.D.
předseda ČSCLL

 • smolej@seznam.cz
 • tel: +420 495 832 649
 • IV. interní hematologická klinika, FN HK
 • Sokolská 581, 500 05 Hradec Králové
Organizátor zasedání

PRO M CON s.r.o.
Aubrechtové 3105/3, 106 00 Praha 10

 • Martina Machová
 • machova@promcon.cz
 • tel: +420 774 072 032
 • tel: +31 62646 2598
Promcon
suitable
Vytvořilo grafické studio SUITABLE.CZ